"..........โดย..นางสาวสินีนาต รอดจันทร์ ......มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

มาเล

Singapore

Malay

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

ตามที่ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง  และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็ค  คิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากเพราะ  ตอนนี้ก็ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาคอมพิวเตอร์  ได้แลกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูลกันและกัน นักเรียนมีความสนใจในการใช้บล็อคแต่เนื่องด้วยโรงเรียนยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ทำให้การใช้ยังขาดแคลน
           ถือว่าเป็นประโยชน์  และเหมาะมากที่ครู  หรือผู้บริหารจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน    หรือเพื่อนร่วมงาน  ต่อไป  และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไปใช้ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง  รวดเร็วทันเหตุการณ์


ข้อดี ของการทำบล็อก
     1. สร้างง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก็ทำได้
     2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช้าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต
     3. เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
     4. เป็นเครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรได้เป็นอย่างดี
     5. เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากประสบการณ์  หรือผู้รู้โดยตรง  เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆ ความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
     6. ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
     7. มีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่น ที่ไม่ผิดกติกาของผู้ให้บริการบล็อกหรือไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม
     8. เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ จะรับไว้ จะไม่อ่าน จะตอบ จะลบ ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของบล็อก
     9. ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย
     10. สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก ร่วมกันได้
    11. เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กร

ข้อเสียของการทำบล็อก
     1. อิสระในการนำเสนอบทความ โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากใครก่อน อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสมได้
     2. เนื้อหาที่อยู่ในบล็อก ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ในเชิงวิชาการ
     3. เปิดโอกาสให้พวกที่ไม่หวังดี เข้ามาเปิดบล็อก ก่อกวน หรือผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน เพิ่มโอกาสให้มีการแสดงออกถึงการขัดแย้งอย่างไม่มีเหตุผล สร้างความไม่สามัคคี ทะเลาะกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แนะนำโรงเรียน